Algemene voorwaarden

 

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN IMPACTYOU ACADEMY

 

Artikel 1 – Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden en definities

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op:

– elke tussen ImpactYou Academy en opdrachtgever gesloten overeenkomst,

– aangeschafte artikelen in de online winkel

– cursussen binnen de E- Learning

– door ImpactYou Academy verstrekte offertes

Deze voorwaarden zullen ook, nadat zij onderdeel van enige overeenkomst tussen ImpactYou Academy en een opdrachtgever zijn gaan vormen, onderdeel uitmaken van nadien gesloten overeenkomsten tussen ImpactYou Academy en die opdrachtgever, zelfs indien bij de totstandkoming van die nadien gesloten overeenkomsten niet naar de toepasselijkheid van deze voorwaarden is verwezen. Afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

1.2 Indien een of meerdere bepalingen in deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing.

1.3 ImpactYou Academy is niet verantwoordelijk voor druk-, zet- of typefouten of als door technische storingen de prijs, data of andere informatie van trainingen, coaching of adviseringen verkeerd is weergegeven op de website van ImpactYou Academy. ImpactYou Academy is niet gebonden aan het uitvoeren van de opdracht tegen de verkeerd weergegeven prijs of voorwaarden.

1.4″Open rooster trainingen”: trainingen waarbij deelname open staat voor docenten of andere deelnemers van verschillende scholen of organisaties.

1.5“Opdrachtgever of cursist”: iedere rechtspersoon of natuurlijk persoon die zich door ImpactYou Academy laat adviseren en/of door ImpactYou Academy laat verzorgen en/of andere activiteiten laat uitvoeren.

1.6“Opdracht”: de afspraken tussen ImpactYou Academy en de opdrachtgever.

1.7“Inschrijfformulier”: op het inschrijfformulier wordt minimaal vastgelegd:

  • naam van de opdrachtgever of de cursist;
  • omschrijving van de door ImpactYou Academy uit te voeren werkzaamheden;
  • data van uitvoering van de werkzaamheden;
  • de investeringstarieven.

 

Artikel 2 – Aanbiedingen

 2.1 Alle aanbiedingen van ImpactYou Academy zijn vrijblijvend en hebben, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is aangegeven, een geldigheidsduur van 30 dagen.

2.2 Een overeenkomst met ImpactYou Academy komt tot stand door invulling door de opdrachtgever van het daartoe bestemde inschrijvings- of aanmeldingsformulier of nadat ImpactYou Academy een schriftelijke bevestiging heeft gezonden aan de opdrachtgever. Wanneer geen opdrachtbevestiging is verzonden, geldt de factuur als zodanig. Naderhand gemaakte aanvullende afspraken, wijzigingen en/of toezeggingen binden ImpactYou Academy slechts indien deze door ImpactYou Academy schriftelijk zijn bevestigd aan opdrachtgever.

2.3 ImpactYou Academy kan van opdrachtgever zekerheid verlangen voor de nakoming van opdrachtgevers verplichtingen in de vorm van een bankgarantie of gelijke zekerheid en kan, totdat die zekerheid is verstrekt, haar verplichtingen op schorten.

2.4 ImpactYou Academy is gerechtigd haar verplichtingen jegens opdrachtgever geheel of gedeeltelijk uit te besteden.

2.5 Door ImpactYou Academy genoemde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend-, administratie-, materiaal-, locatie-, reis- en verblijfkosten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders aangegeven.

 

Artikel 3 – Uitvoering van de overeenkomst

 3.1 ImpactYou Academy is bij de uitvoering van haar onder de met opdrachtgever gesloten overeenkomst uit te voeren diensten gehouden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht te nemen. Indien opdrachtgever bewijst dat de diensten niet in overeenstemming daarmee en derhalve ondeugdelijk zijn verricht, zal ImpactYou Academy deze alsnog op een deugdelijke wijze verrichten, dan wel, zulks ter keuze van ImpactYou Academy, zonder rechterlijke tussenkomst overgaan tot ontbinding van de overeenkomst voor zover die tot het verrichten van de betreffende diensten verplicht, in combinatie met pro rato creditering.

3.2 Indien in het kader van de uitvoering van de diensten door ImpactYou Academy onderdelen daarvan worden uitbesteed aan derden op voorwaarden die strikter zijn dan deze voorwaarden, dan kan ImpactYou Academy jegens haar opdrachtgever, voor wat betreft het uitbestede gedeelte van de diensten, diezelfde, striktere voorwaarden tegenwerpen.

3.3 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan ImpactYou Academy aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de diensten, tijdig aan ImpactYou Academy worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de diensten benodigde gegevens niet tijdig aan ImpactYou Academy zijn verstrekt, heeft ImpactYou Academy het recht de uitvoering van de diensten op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen.

3.4 Onverminderd het bepaalde in artikel 10 is ImpactYou Academy niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat ImpactYou Academy is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij opdrachtgever bewijst dat deze onjuistheid of onvolledigheid voor ImpactYou Academy kenbaar was.

3.5 Indien door ImpactYou Academy of door ImpactYou Academy ingeschakelde derden in het kader van de uitvoering van de diensten werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie (anders dan de locatie van ImpactYou Academy), draagt opdrachtgever voor eigen rekening en risico zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

3.6 Een werkdag omvat acht werkuren. Een dagdeel omvat vier werkuren.

3.7 De coach, trainer of (beleids-)adviseur van ImpactYou Academy is gerechtigd om in overleg met opdrachtgever een nader te bepalen aantal dagen vrij te nemen gedurende de overeenkomst tot een maximum van zes kalenderweken per jaar.

 

Artikel 4 – Annulering, wijziging of vervanging

 4.1 Overeenkomsten kunnen door opdrachtgever slechts schriftelijk worden geannuleerd of gewijzigd:

  • in de periode gelegen tot 28 dagen voorafgaand aan de aanvangsdatum kan de opdracht kosteloos worden geannuleerd of gewijzigd;
  • in de periode gelegen tussen 28 dagen en 15 dagen voorafgaand aan de aanvangsdatum tegen betaling van 50% van de overeengekomen vergoeding, vermeerderd met de daarover verschuldigde BTW;

 4.2 Wanneer de opdracht 14 dagen voor, op of na de aanvangsdatum wordt geannuleerd of gewijzigd, wordt 100% van de overeengekomen vergoeding, vermeerderd met de daarover verschuldigde BTW, in rekening gebracht.

4.3 De dag waarop de schriftelijke annulering of wijziging bij ImpactYou Academy is binnengekomen, geldt als annuleringsdatum.

4.4 Vervanging van deelnemers is slechts toegestaan met schriftelijke toestemming van ImpactYou Academy.

4.5 Annulering van, gedeeltelijke deelname aan of voortijdig stoppen met het aanbod dient via e-mail te worden gemeld aan ImpactYou Academy via: info@impactyou-academy.nl

4.6 Bij gedeeltelijke deelname of tussentijdse beëindiging door de deelnemer vindt geen restitutie van de kosten plaats.

Annulering door ImpactYou Academy

 

4.7     ImpactYou Academy behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende inschrijvingen het aanbod vóór aanvang te annuleren of in gewijzigde vorm aan te bieden. Deelnemers worden hier uiterlijk 3 werkdagen voor aanvang van op de hoogte gesteld. De deelnemer kan ervoor kiezen deel te nemen aan de gewijzigde of de volgende cursus, dan wel de eventueel betaalde kosten geheel gerestitueerd te krijgen.

4.8 Wanneer het aanbod door overmacht (gedurende de looptijd) geen doorgang kan vinden op de vooraf aangeboden wijze zal ImpactYou Academy zorgdragen voor vervangend aanbod, eventueel op een nieuwe datum.

Artikel 5 – Betaling

 5.1 Zodra een opdrachtgever zich heeft aangemeld voor een training, cursus of coaching of akkoord is gegaan met een offerte voor een opdracht, is hij betalingsplichtig.

5.2 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties en/of de uitvoering van de diensten geven opdrachtgever geen recht de betalingsverplichting op te schorten. Indien betaling niet binnen de in dit artikel vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is opdrachtgever in verzuim en vanaf de factuurdatum een rente van 1½% per maand of gedeelte daarvan verschuldigd over het nog openstaande bedrag.

5.3 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties en/of de uitvoering van de diensten geven opdrachtgever geen recht de betalingsverplichting op te schorten. Indien betaling niet binnen de in dit artikel vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is opdrachtgever in verzuim en vanaf de factuurdatum een rente van 1½% per maand of gedeelte daarvan verschuldigd over het nog openstaande bedrag

5.4 In het geval dat opdrachtgever:

  1. in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surséance van betaling indient, dan wel beslag op een substantieel gedeelte van zijn vermogen wordt gelegd;
  2. komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;
  3. tekort schiet in de nakoming van enige verplichting jegens ImpactYou Academy;
  4. overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een substantieel gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van zijn bedrijf, worden nog verschuldigde bedragen direct opeisbaar en heeft ImpactYou Academy het recht de met opdrachtgever gesloten overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat enige rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn.

5.5 Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van opdrachtgever, ook indien de buitengerechtelijke kosten zien op het verzenden van slechts een of enkele sommaties, waarbij – ter voorkoming van geschillen omtrent de hoogte van de tenminste gemaakte buitengerechtelijke incassokosten en teneinde opdrachtgever tot deugdelijke nakoming aan te sporen 

– deze worden gesteld op 15% van de gevorderde hoofdsom (inclusief BTW) met een minimum van € 113,=, tenzij de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten een hoger bedrag belopen, in welk geval opdrachtgever het hogere bedrag verschuldigd is.

 

Artikel 6 – Eigendomsvoorbehoud

 

Alle door ImpactYou Academy geleverde zaken daaronder mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, de gegevensdragers van software en (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van ImpactYou Academy totdat opdrachtgever aan al zijn verplichtingen heeft voldaan. Door ImpactYou Academy geleverde zaken, die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

 

Artikel 7 – Onderzoek, reclames

 

Reclames over de uitgevoerde diensten dienen door opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende diensten schriftelijk te worden gemeld aan ImpactYou Academy. Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend binnen 8 dagen na verzenddatum van de facturen.

 

Artikel 8 – Opzegging

 8.1 Overeenkomsten die voor onbepaalde tijd zijn aangegaan en niet eindigen met de volbrenging van een bepaalde prestatie, kunnen door beide partijen schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van drie (3) maanden.

8.2 Alle overeenkomsten kunnen tussentijds schriftelijk worden opgezegd indien instandhouding van de overeenkomst op grond van gewijzigde omstandigheden welke ten tijde van het aangaan van de overeenkomst in kwestie redelijkerwijs voor de opzeggende partij niet voorzienbaar waren en welke niet krachtens deze voorwaarden, de wet of de in het verkeer geldende opvattingen voor diens risico komen, redelijkerwijs niet langer kan worden gevergd. Indien een overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever op grond van dit artikel, heeft ImpactYou Academy recht op pro rato betaling van de reeds uitgevoerde diensten alsmede op compensatie van haar kosten (zoals, maar niet gelimiteerd tot: bezettingsverlies) en winstderving voor zoveel die niet in voormelde pro ratobetaling zijn verdisconteerd.

 

Artikel 9 – Opschorting en ontbinding

9.1 ImpactYou Academy is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen die het onmogelijk maken of die maken dat naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt nageleefd, dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

9.2 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van ImpactYou Academy op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien ImpactYou Academy de nakoming van haar verplichtingen jegens opdrachtgever opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst. Ontbinding van de overeenkomst leidt niet tot het ontstaan van ongedaanmaking verbintenissen.

 

 

 

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

 10.1  De aansprakelijkheid van ImpactYou Academy voor een gepleegde onrechtmatige daad en voor indirecte- of gevolgschade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming is uitgesloten.

10.2 Voor directe door opdrachtgever geleden schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van ImpactYou Academy, is ImpactYou Academy slechts aansprakelijk voor zover opdrachtgever bewijst dat deze schade het rechtstreekse gevolg is van de toerekenbare tekortkoming en voorts per gebeurtenis of serie van gebeurtenissen met een gemeenschappelijke oorzaak, tot de tussen partijen overeengekomen waarde (exclusief BTW) van de verbintenis of de verbintenissen in de nakoming waarvan ImpactYou Academy aldus toerekenbaar is tekort geschoten (exclusief BTW), met een maximum van € (…),-. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd hebben dan een half jaar, geldt een verdere beperking van de aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes weken.

10.3 Verder reikende aansprakelijkheidsbeperkende of uitsluitende voorwaarden, welke door derden (zoals, maar uitdrukkelijk niet beperkt tot: toeleveranciers) aan ImpactYou Academy kunnen worden tegengeworpen, kunnen ook door ImpactYou Academy aan opdrachtgever worden tegengeworpen.

10.4 De beperkingen van de aansprakelijkheid van ImpactYou Academy zoals genoemd in de voorafgaande artikelleden, geldt niet indien de schade te wijten is aan bewuste roekeloosheid of opzet van leidinggevende ondergeschikten van ImpactYou Academy.

10.5 Iedere vordering tegen ImpactYou Academy door opdrachtgever onder deze voorwaarden vervalt door het enkele tijdsverloop van zes maanden na het ontstaan van de vordering, tenzij ter zake voordien een rechtsvordering tegen ImpactYou Academy aanhangig is gemaakt.

10.6 Opdrachtgever vrijwaart ImpactYou Academy, haar personeel en eventueel door ImpactYou Academy in het kader van de uitvoering van haar verplichtingen onder deze overeenkomst ingeschakelde derden tegen alle aanspraken van derden op vergoeding van enige door deze derden geleden schade, veroorzaakt door of anderszins verband houdende met door ImpactYou Academy geleverde prestaties onder deze voorwaarden, tenzij ImpactYou Academy, indien de schade door opdrachtgever zou zijn geleden, zich op grond van dit artikel niet op beperking van haar aansprakelijkheid zou kunnen beroepen.

 

Artikel 11 – Informatiedragers van opdrachtgever/kopieën/bewaarplicht

 11.1 Indien opdrachtgever aan ImpactYou Academy informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

11.2 Opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door hem in het kader van de door ImpactYou Academy te verrichten diensten aan ImpactYou Academy verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden tot de diensten zijn verricht. Indien opdrachtgever dit nalaat, is ImpactYou Academy, onverminderd het bepaalde in art. 9 niet aansprakelijk voor schade die bij het achterhouden van deze kopieën niet was opgetreden.

11.3 Na het voltooien van de opdracht heeft ImpactYou Academy jegens opdrachtgever geen bewaarplicht met betrekking tot de in het kader van de diensten gebruikte materialen en gegevens.

11.4 Het risico van verlies of beschadiging van zaken die in het kader van de uitvoering van de diensten door opdrachtgever ter beschikking van ImpactYou Academy zijn gesteld, blijft bij opdrachtgever berusten tenzij de beschadiging of het verlies het gevolg is geweest van de bewuste roekeloosheid of opzet van ImpactYou Academy.

 

  

Artikel 12 – Overmacht

 12.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting die zij jegens elkaar hebben, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt, waaronder mede begrepen: werkstaking en/of –onderbreking (zowel georganiseerd als ongeorganiseerd), overheidsmaatregelen die de uitvoering van de diensten belemmeren, ziekte of onvoorzien ontslag van medewerkers die in het kader van de dienstverlening zouden worden ingezet en waarvoor, naar het redelijke oordeel van ImpactYou Academy, geen vervanging gevonden kan worden alsmede (al dan niet toerekenbare) tekortkomingen van leveranciers als gevolg waarvan ImpactYou Academy haar verplichtingen jegens opdrachtgever geheel of gedeeltelijk niet kan nakomen. Ook indien ImpactYou Academy in verzuim verkeert, komt haar een beroep op overmacht toe.

12.2 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

12.3 Voor zoveel ImpactYou Academy ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is ImpactYou Academy gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 13 – Geheimhouding

 

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van de uitvoering van de diensten van elkaar verkrijgen en waarvan zij het vertrouwelijke karakter kennen ofwel redelijkerwijs dienden te kennen. ImpactYou Academy rapporteert niet over individuele prestaties van deelnemers.

 

Artikel 14 – Intellectuele eigendom

 14.1 Alle industriële en intellectuele eigendomsrechten welke resulteren uit de door ImpactYou Academy ten behoeve van opdrachtgever uit te voeren diensten, zullen berusten bij ImpactYou Academy. Alle door ImpactYou Academy verstrekte stukken, zoals, maar niet gelimiteerd tot: rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ImpactYou Academy worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

14.2 Opdrachtgever vrijwaart ImpactYou Academy tegen alle (rechts)vorderingen ter zake van (vermeende) inbreuk op enig industrieel of intellectueel eigendomsrecht ingeval van gebruik, verveelvoudiging, be- of verwerking van zaken welke ImpactYou Academy door of in opdracht van opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld.

14.3 Ingeval computerprogrammatuur wordt geleverd, verkrijgt opdrachtgever slechts een niet- overdraagbare licentie tot het gebruik daarvan in overeenstemming met het doel van de programmatuur.

14.4 ImpactYou Academy behoudt het recht de door de uitvoering van de diensten verkregen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht. ImpactYou Academy is gerechtigd het in opdracht vervaardigde te signeren. ImpactYou Academy is gerechtigd het in opdracht vervaardigde, met inachtneming van belangen van opdrachtgever, voor eigen publicitaire en/of promotionele doeleinden te gebruiken.

Artikel 15 – Toepasselijk recht en geschillen

 

Op alle overeenkomsten tussen ImpactYou Academy en opdrachtgever is het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen zullen worden berecht door de bevoegde rechter te Utrecht, tenzij ImpactYou Academy er de voorkeur aan geeft het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de woon/vestigingsplaats van opdrachtgever.